Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 19 kwiecień 2016 14:22

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.03.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli. 
     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk przy ul. Beskidzkiej.
 8. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
 9. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
 10. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 11. Nabycia nieruchomości.
 12. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej, jako działka 1307/5.
 13. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej, jako działka 2563/2.
 14. Uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.
 15. Przyjęcie „Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2015 roku”.
 16. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Szczyrk za rok 2015”.
 17. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2015 r.”
 18. Przyjęcie „Raportu z realizacji celów oraz kierunków działań zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczyrk za rok 2015”.
 19. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.

 

   Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 606 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 19 kwiecień 2016 14:37
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki