Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 21 luty 2017 12:02

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.01.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 9. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 10. Udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej.
 11. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ulicy Deptak nad Żylicą.
 12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej oznaczonej jako działka 8234/1.
 13. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczyrk na rok 2017.
 14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.


Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 711 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 luty 2017 15:44
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki