Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 23 wrzesień 2015 07:26

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.06.2015 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych w dniach 21.07.2015 r. i 20.08.2015 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                            Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok.
 9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 10. Uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Szczyrk na lata 2016-2018”.
 11. Zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2015r.
 13. Zmiany uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28.06.2011r.
  w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 14. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działki 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5.
 15. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku.
 16. Propozycja poparcia listu Zarządu Gmin Śląska Opolskiego na temat konieczności wprowadzenia rządowego bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej.
 17. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczyrku

Borys Matlak

Czytany 598 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 wrzesień 2015 07:35
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki