Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 21 październik 2015 10:47

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 października 2015r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.09.2015r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 15.09.2015r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                              Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany uchwały Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 grudnia 2014r.
  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2015-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2015 rok.
 9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 10. Ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 11. Zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 12. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
 13. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 14. Zmiany Uchwały Nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 15. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk.
 16. Udzielenie przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego na terenie miasta Szczyrk.
 17. Wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 18. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 4 lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.
 19. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.


Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Szczyrku

Borys Matlak

Czytany 625 razy Ostatnio zmieniany środa, 21 październik 2015 10:51
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki