Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 12:12

Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i turystyki

Napisane przez 

pok.28 - I piętro, tel.: 81-772-19
mgr Edyta CAPUTA – inspektor ds. oświaty

pok.28 - I piętro, tel.: 81-772-19
mgr Iwona PRZYBYŁA pomoc administracyjna

1. W zakresie oświaty :

 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkola oraz współdziałanie z dyrektorami tych jednostek,
 • Monitorowanie działalności placówek oświatowych działających na terenie miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowym odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych.
 • Nadzorowanie przygotowania rocznych projektów organizacji szkół i przedszkola na nowy rok szkolny.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 • Koordynacja Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o awans nauczyciela mianowanego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących oświaty.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań jednostek oświatowych.
 • Koordynowanie całości spraw dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych.

 

2. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki :

 • Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne.
 • Wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zakresu dobrowolnych świadczeń na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki pochodzących od osób fizycznych i prawnych.
 • Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz sporządzanie umów stypendialnych.
 • Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta, sporządzanie umów na realizację zadań oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
 • Współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń rekreacyjnych.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji obiektów sportowo-turystycznych, obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie organizacji imprez masowych.

 

3. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :

 • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego dotyczących oświaty.
 • Wykonywanie zadań na rzecz Gminnego Zespołu Reagowania
Czytany 5506 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki