Polish Czech English French German Russian Slovak

Aktualne (66)

czwartek, 27 październik 2016 09:31

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Napisane przez

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1774 z 2015r. ze zm.) Burmistrz Miasta Szczyrk odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2809/12, 2809/14, 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 oraz działek nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00141453/7 o łącznej powierzchni 1,8458 ha, zabudowanych budynkiem o powierzchni zabudowy 2444 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2oraz działki nr 2804/4 o powierzchni 0,2683 ha, obręb Szczyrk, stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej księgą wieczysta BB1B/00080100/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej oraz udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2809/8 o powierzchni 0,0080 ha obręb Szczyrk w wysokości udziału 160/17920 cz. objętej księgą wieczysta BB1B/00111758/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej.

Przetarg miał odbyć się w dniu 28 października 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31.

Przyczyną odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu o przetargu niepełnej informacji dotyczącej ceny wywoławczej.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr:

  • 7187 o powierzchni 0,3384 ha, zabudowanej budynkiem piętrowym, częściowo podpiwniczonym, murowanym o dachu wielospadowym krytym blachą o powierzchni użytkowej 357,27 m2 i powierzchni całkowitej 388,17 m2 objęta księgą wieczystą BB1B/00047241/9 księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia działki nr 7187 ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Nieruchomość składająca się z działki nr 7187 położona jest w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej 117.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Dz. 7187- ok. 3/8 pow. od str. płn.A9.20 KG, ok. ½ pow. cz. środkowaA9.21 UU, ok. 1/8 pow. od str. płd.A9.22 ZL

A9.21 UU

UU - tereny zabudowy usługowej: podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa taka jak: handel detaliczny w tym targowiska, usługi konsumpcyjne w tym rzemiosło, gastronomia, indywidualna lub w formie zintegrowanej, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu: BRAK

UZ- tereny zabudowy usługowej typu : podstawowe przeznaczenie – zabudowa usługowa takie jak: szpitale, sanatoria, domy opieki, przychodnie itp., z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Symbole ustaleń strefowych powodujących dodatkowe uwarunkowania dla terenu lub jego części, zdefiniowane w § od 91 do 98, a także szczegółowe indywidualne ustalenia planu odnoszące się do konkretnych terenów lub działek: PKA, PKB, WP, PUW, UE

PKA- strefa ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

PKB - strefa ochrony otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego

WP- strefa ochrony wód powierzchniowych

PUW- strefa pośredniej wewnętrznej strefy ochrony źródeł i ujęć wodnych

UE- strefa ochrony użytków ekologicznych

A9.20 KG - ok. ½ pow.

KG - tereny kolei górskich: podstawowe przeznaczenie – stacje kolei górskich, wraz                         z budynkami, obiektami inżynierskimi, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu: ---

Symbole ustaleń strefowych powodujących dodatkowe uwarunkowania dla terenu lub jego części, zdefiniowane w § od 91 do 98, a także szczegółowe indywidualne ustalenia planu odnoszące się do konkretnych terenów lub działek: PKB, PUW, WP, UE - opis jw.

A9.22 ZL

ZL- tereny zieleni – zieleń leśna :podstawowe przeznaczenie – lasy w tym: lasy państwowe                  i prywatne wraz z występującymi polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi                          i sezonowymi wodami powierzchniowymi, a także planowe zalesiania, obiekty infrastruktury technicznej oraz tereny obsługi gospodarki leśnej, z przynależnym zagospodarowaniem terenów.

Dopuszczone przeznaczenia w granicach terenu:   –

Symbole ustaleń strefowych powodujących dodatkowe uwarunkowania dla terenu lub jego części:

PKA, PUW, WP, SR1/1, SR2.

Strefy PKA, PUW, WP- opis jw.

SR 1 - strefa dominacji funkcji sportów i rekreacji zimowej, SR1/1- tereny w rejonie Skrzycznego

SR 2 - strefa terenów tras narciarskich

Od działki rozpoczyna przebieg trasa planowanej kolejki górskiej - KGk-4 - projektowanego wyciągu krzesełkowego.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej symbolem: A/10/ KDd- droga publiczna dojazdowa, układu podstawowego, o liniach rozgraniczających 10m.

Cena wywoławcza działki wynosi 2 135 000,00 zł netto.


Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Gminy Szczyrk nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowano cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 213 500,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli oraz dzierżawców nieruchomości przyległych, tj. działek nr 7251,7259, 8156/3 obręb Szczyrk oraz dzierżawców                i najemców działki nr 7187, obręb Szczyrk.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 7 listopada 2016 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 10 listopada 2016 roku o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 213 500,00 zł - wniesione na konto Gminy Szczyrk nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 7 listopada 2016 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości                        ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą                      do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1 pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu                  nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Brak wpłaty wylicytowanej kwoty upoważnia Gminę Szczyrk do odstąpienia od umowy. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Gminy Szczyrk Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej                w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

piątek, 26 sierpień 2016 06:25

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Napisane przez

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości składające się z działek nr 2809/12, 2809/14, 2809/15, 2809/13, 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2 2733/2, 2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00129555/2 oraz działek nr 2698/3, 2699/3, 2700/3, 2738/1, 2803/1 obręb Szczyrk objętych księgą wieczystą BB1B/00141453/7 o łącznej powierzchni 1,8458 ha, zabudowanych budynkiem o powierzchni zabudowy 2444 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 44 m2oraz działki nr 2804/4 o powierzchni 0,2683 ha, obręb Szczyrk, stanowiącej własność Skarbu Państwa objętej księgą wieczysta BB1B/00080100/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej oraz udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2809/8 o powierzchni 0,0080 ha obręb Szczyrk w wysokości udziału 160/17920 cz. objętej księgą wieczysta BB1B/00111758/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej.

Nieruchomości położone są w Szczyrku przy ul. Willowej 12 w powiecie bielski, woj. śląskim i są w części zabudowane budynkiem Domu Wczasowego Włókniarz, nieruchomości przylegają do siebie i stanowią jeden kompleks.

Dom Wczasowy Włókniarz jest usytuowany w Szczyrku przy ul. Willowej, u podnóża południowego stoku masywu Klimczoka, praktycznie w centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią budynki mieszkalne wolnostojące, hotel, ośrodek zdrowia i tereny leśne. W pobliżu, przy ul Beskidzkiej są usytuowane: dom handlowy, restauracje, sklepy, apteki, urząd itp. oraz stok slalomowy Beskidek z wyciągiem narciar­skim, rzeka Żylica itp.

Ośrodek położony korzystnie - praktycznie w centrum miasta a jednak w spokojnej okolicy bez zgiełku ulicy Beskidzkiej.

Budynek

Powierzchnia zabudowy                    Pz =   2 444 m2

Powierzchnia użytkowa                     Pu =   7 231 m2

Kubatura V = 27 809 m3

Budynek gospodarczy

Powierzchnia zabudowy                    Pz =   44 m2

Nieruchomości mogą być przeznaczone i zagospodarowane zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta leżą w jednostkach strukturalnych:

• A4.35.UL - tereny zabudowy usługowej (hotele, motele, domy wczasowe)

• A4/1.2/KDI -droga publiczna dojazdowa

• A6. 27 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Nieruchomości mogą być wykorzystywane zgodnie z jej przeznaczeniem w planie.

A4.34KG tereny kolei górskich.

Księga wieczysta BB1B/00129555/2 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Księga wieczysta BB1B/00080100/2 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Księga wieczysta BB1B/00111758/6 – w dziale III i IV nie zawiera wpisów.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Obciążenia nieruchomości – brak

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 150 000,00 zł netto (słownie dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)         

Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej.

Wysokość wadium wynosi – 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) i należy go wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości – 1 800 000,00zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) – wniesione na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 24 października 2016 r. z dopiskiem „Wadium Włókniarz”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby występującej w przetargu w charakterze pełnomocnika,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycieze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U.2015.2082).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Regulamin przetargu w którym określono warunki przetargu można uzyskać w siedzibie organizatora przetargu tj: Urząd Miejski w Szczyrku. ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, lub na stronie internetowej http://www.bip.szczyrk.pl.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Szczyrk ogłasza III ustny przetarg ( licytacje)
na sprzedaż samochodu marki Fiat DUCATO

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki