Polish Czech English French German Russian Slovak

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Szczyrk informuje iż, zgodnie z  art.47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wykonania tabliczki z numerem budynku i umieszczenia jej w widocznym miejscu (na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu posesji).

Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z artykułem 64 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny.

 Informujemy również, że będą przeprowadzane sukcesywne kontrole numerów porządkowych na nieruchomościach.

 

Zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w gminie Szczyrk

ü       Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Szczyrk (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Granicznej 1.

ü          PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ü          PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 7.00-15.00.

ü       Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie mieszkańcy gminy Szczyrk tj. właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazać: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, popiół, selektywnie zebrane odpady surowców wtórnych, lampy fluoroscencyjne (świetlówki, rtęciówki),oleje silnikowe przepracowane, opakowania po rozpuszczalnikach, opakowania po farbach i lakierach, odzież, buty, inne części garderoby, opakowania po sprayach, piankach montażowych.

ü       Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą przyjmowane odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem PSZOKu.

ü             Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (np. podmioty gospodarcze itp.) przyjmowane są odpłatnie zgodnie z aktualnym cennikiem PSZOKu

       Istnieje również możliwość zamówienia w Przedsiębiorstwie Komunalnym  Sp. z o.o. pod nr tel. 33 817 86 46 odpłatnego transportu;

ü      W tym przypadku odpłatność będzie ponoszona jedynie za transport odpadów z nieruchomości do PSZOKu, a nie za koszty ich unieszkodliwiania;

Szczegółowy Regulamin oraz Cennik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Szczyrk dostępny w załączniku.

 

Rodzaj usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz wysokość cen za te usługi określa w uchwała Nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku  z dnia 25 czerwca 2013r.

Treść uchwały w załączniku….

 

 

 

 

 

SZANOWNY MIESZKAŃCU !!!

Najważniejsze informacje w „pigułce” o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym na terenie gminy Szczyrk od 1 lipca 2013r.:

-   W wyniku zakończonego postępowania przetargowego firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk;

-       Przedsiębiorstwo Komunalne rozpoczęło dostarczanie właścicielom nieruchomości worków na odpady segregowane;

-  Właścicielom nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie naliczona w drodze decyzji opłata podwyższona;

-    Od 3 czerwca Urząd Miejski w Szczyrku rozpoczął wydawanie mieszkańcom (odbiór osobisty w godzinach pracy urzędu) indywidualnych numerów kont bankowych, na które właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę „śmieciową”. Właściciele nieruchomości nie mieszkający na terenie Gminy Szczyrk otrzymają informację  o indywidualnym rachunku bankowym drogą korespondencyjną.

-  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić dokonując przelewu na wskazany numer indywidualnego rachunku bankowego, w Bankach oraz placówkach pocztowych;

-   Wysokość należnej opłaty należy dokonywać bez wcześniejszego wezwania ( Urząd nie będzie wysyłał decyzji określającej wysokość opłaty).

-   Opłatę należy uiszczać w terminach: do 20 stycznia (za m-c styczeń i luty) do 20 marca ( za m-c marzec i kwiecień), do 20 maja ( za m-c maj i czerwiec), do 20 lipca (za m-c lipiec i sierpień), do 20 września ( za m-c wrzesień październik), do 20 listopada (za m-c listopad i grudzień).

-       Termin pierwszej płatności upływa 20 lipca 2013r.

-     Harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2013r jest nadal aktualny. Harmonogram wraz z wykazem ulic w poszczególnych rejonach dostępny jest  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku http://www.um.szczyrk.pl/urzad-miejski/gospodarka-odpadami/informacje/item/83-harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-szczyrk-na-rok-2013  oraz stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego www.pk.szczyrk.pl ;

-     Pojemniki powinny być opisane numerem posesji (§5 ust. 5 Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Szczyrk);

-    Od 1 lipca br. w Szczyrku przy ul. Granicznej 1 zaczął funkcjonować Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).                     

-        PSZOK czynny jest  od poniedziałku do soboty w godz. od 700-1500.

-     Przypominamy, że od 1 lipca obowiązuje system segregacji odpadów na dwie frakcje: „SEGREGOWANE” tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – gromadzone w worku specjalnie do tego przeznaczonym oraz „POZOSTAŁE” tj.odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone – gromadzone w pojemniku.

Uchwała Nr XLIII/228/2013 Rady Miejskiej w Sczyrku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwąły Nr XXXV/180/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sparwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_356210.pdf

 

Uchwała nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sparwie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_356209.pdf

Uchwała Nr XXXIX/212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/178/2012 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 17 kwietnia 2013 r. poz. 3432).

Uchwała Nr XXXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/170/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 4 kwietnia 2013 r. poz. 3137).

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki