Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk (9)

W dniach od 6 czerwca do 16 czerwca 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie umieszczenia projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku (www.um.szczyrk.pl w zakładce Aktualności i Urząd Miejski/ Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Sposoby ustalania prawa/ Konsultacje społeczne, pod linkiem:http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/pliki/15406040?version=1.0).

Poniżej protokół z przebiegu konsultacji.

logo pomoc techniczna

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK

     Informuje, iż w ramach działań nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk, zgodnie z wymogami, zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programu.

Na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.410.221.2017.MG z dnia 13.06.2017 r. uzgodniono brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym odstąpiono od przygotowania SOOŚ dla Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk do roku 2023.

logo pomoc techniczna

Prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk dobiegają końca.

W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie - mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji na konferencję podsumowującą, która odbędzie się w dniu 19 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

W programie konferencji:

- prezentacja przebiegu realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk”
- prezentacja dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk”
- poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 16 czerwca br. pod numerem telefonu (33) 829 50 27 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Miasta Szczyrk zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych
Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 6 do 16 czerwca 2017 r.
Uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk można składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 roku w postaci:

 - papierowej przesłanej na adres: Urząd Miejski Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku – Biuro Podawcze,

- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza:
https://goo.gl/forms/8aYW9c63GnVZLUXl1

- ustnej w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, w godzinach pracy Urzędu,

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

- spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, projektodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk i innych interesariuszy rewitalizacji, w dniu 13 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Szczyrku.

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych granic obszaru do rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu granic obszaru do rewitalizacji do dnia 8 maja br. poprzez:

- ankietę elektroniczną przesłaną za pomocą formularza – link do ankiety:https://goo.gl/forms/YXiScEYfGXr9Zz9D2

- ankietę papierową przesłaną na adres Urząd Miejski Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, formularz ankiety pobrać można osobiście w Urzędzie Miejskim w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

piątek, 21 kwiecień 2017 10:57

Zgłoś pomysł na rewitalizację

Napisane przez

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Szczyrk, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Dotychczas, zgodnie z załączoną mapą, wyznaczony został proponowany obszar do rewitalizacji, zaznaczony czerwoną linią. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w Programie Rewitalizacji. Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.  Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym.  Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie  od 20 kwietnia do 08 maja br. w następujący sposób:
-  w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, w godzinach pracy urzędu,
- w postaci zeskanowanej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

czwartek, 20 kwiecień 2017 13:58

Decyduj o rewitalizacji Gminy

Napisane przez

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez Gminę Szczyrk do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk, zwracamy się z prośbą o pomoc we wskazaniu tych terenów naszej gminy, które powinny zostać objęte procesami rewitalizacji. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie elektronicznej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://goo.gl/forms/e6UJG5ZYZsT5Wg4E3

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 8 maja br.

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Szczyrk. Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji do włączenia się w jego opracowanie poprzez udział w konsultacjach społecznych.

W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie w najbliższy poniedziałek 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

czwartek, 20 kwiecień 2017 13:51

Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Napisane przez

Gmina Szczyrk przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Program Rewitalizacji jest dokumentem, który pełnić będzie bardzo ważną rolę, pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy. Ponadto pozwoli Gminie, jak również innym instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom na pozyskiwanie dofinansowania ze środków unijnych na projekty rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.