czwartek, 20 kwiecień 2017 13:51

Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Napisane przez 

Gmina Szczyrk przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Program Rewitalizacji jest dokumentem, który pełnić będzie bardzo ważną rolę, pozwoli bowiem określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy. Ponadto pozwoli Gminie, jak również innym instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom na pozyskiwanie dofinansowania ze środków unijnych na projekty rewitalizacyjne.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez program rewitalizacji.

 

Jednym z pierwszym etapów opracowania Programu Rewitalizacji jest sporządzenie diagnozy Gminy, mającej na celu wskazanie obszarów, w których w sposób szczególny koncentrują się problemy społeczne rozpatrywane w powiązaniu z problemami przestrzennymi, środowiskowymi i gospodarczymi. Obszary takie określa się mianem zdegradowanych. Wśród nich wyłoniony zostanie obszar rewitalizacji, czyli obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, którego potencjał rozwojowy ma istotne znaczenie dla rozwoju całej Gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni Gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców Gminy. Właśnie trwają prace nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz ze sporządzeniem odpowiedniej diagnozy.

Kolejnym, kluczowym etapem będzie zidentyfikowanie i zaplanowanie przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji, których realizacja ma zaktywizować jego potencjał i doprowadzić do korzystnych zmian.

W ramach prac nad Programem przewiduje się m.in. organizację spotkania z mieszkańcami oraz innymi interesariuszami rewitalizacji, jak również przeprowadzenie ankiet dot. problemów Gminy.

Zachęcamy do udziału w procesie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy.

Jednocześnie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku utworzona została specjalna zakładka dotycząca opracowania Programu Rewitalizacji: http://www.um.szczyrk.pl/urzad-miejski/program-rewitalizacji-gminy-szczyrk.

Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk dofinansowany jest w 90% w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.logo pomoc techniczna

Czytany 426 razy Ostatnio zmieniany piątek, 21 kwiecień 2017 11:17