Strategie Miasta (4)

czwartek, 10 lipiec 2014 09:57

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZYJĘTA

Napisane przez

Podczas LIX posiedzenia Rady Miejskiej w dn. 24.06.2014 r. jednogłośnie uchwalono Strategię Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022.

wtorek, 25 marzec 2014 07:14

Obwieszczenie

Napisane przez

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Burmistrz Miasta Szczyrk

podaje do publicznej wiadomości

informację o opracowywaniu projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz złożenia uwag i wniosków w siedzibie organu opracowującego przedmiotowy dokument pod adresem:

Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z projektem dokumentu można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.szczyrk.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczyrk.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 25.03.2014 r. do 14.04.2014 r.

  1. w formie pisemnej
  2. ustnie do protokołu
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Szczyrk.

W dniach od 29 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r. odbyły sie konultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie umieszczenia projektu dokumentuna stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.szczyrk.pl w zakładce Aktualności oraz Urząd Miejski – Strategie Miasta, a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl w zakładce Dane Podmiotu – Strategia Miasta.

Poniżej protokół z przebiegu konsultacji.

Informujemy, iż dnia 29 stycznia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Szczyrk na lata 2014-2022. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem dokumentu i złożenia uwag na złączonym formularzu do dnia 12 lutego 2014 r.

Państwa uwagi pozwolą na jak najlepsze dostosowanie opracowywanej Strategii do potrzeb rozwojowych naszego miasta.