Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 23 marzec 2016 09:41

XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23.02.2016 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 1.02.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
 9. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczyrk.
 10. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.
 11. Wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XLVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczyrku.
 12. Uchwalenia Statutów Osiedli w Szczyrku.
 13. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczyrk na 2016 rok.
 14. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
 15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

 /-/ Borys Matlak

Czytany 588 razy Ostatnio zmieniany środa, 23 marzec 2016 09:52
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki