Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 21 czerwiec 2016 13:41

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.05.2016 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 5.05.2016 r. i 25.05.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2015.
 8. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
 9. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
 10. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
 11. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 12. Zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Zmiany uchwały nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczyrk na 2016 rok.
 14. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 8234/2.
 15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.


   Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 590 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 czerwiec 2016 13:44
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki