Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 22 listopad 2016 14:24

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.10.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.                                                                Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 5. Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk.
 6. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
 7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
 8. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, na realizację zadania pn.: ”Budowa oraz przebudowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w Szczyrku”
 9. Określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 10. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
 12. Opłaty miejscowej na 2017 rok.
 13. Wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia.
 14. Przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2017-2018.
 15. Zatwierdzenia taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez AQUA S.A. z Bielsku-Białej na terenie Miasta Szczyrk na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
 16. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.
 17. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w rejonie ulicy Deptak nad Żylicą.
 18. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Willowej oznaczonej jako działka Nr 2811/12 na działkę nr 1400/4 położoną w rejonie ulicy Zielonej.
 19. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2015.
 20. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 21. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.
 22. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 21 porządku obrad.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 482 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 listopad 2016 14:32
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki