Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 24 styczeń 2017 14:36

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.12.2016 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta na temat analizy ruchu drogowego i podsumowanie działań w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie miasta Szczyrk.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 8. Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 9. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 10. Określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 11. Ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczyrk.
 12. Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 13. Ustalenia na terenie miasta Szczyrk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 14. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2017 r.
 15. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 515 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 styczeń 2017 14:43
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki