Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 11:53

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, URBANISTYKI, HANDLU I ROLNICTWA

Napisane przez 

Biuro Nr 26, tel. 82-950-26
Mariusz Pindel– kierownik GKUHiR
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki komunalnej:

 • całoroczne utrzymanie czystości ulic, placów, chodników, parkingów i innych terenów gminnych
 • planowanie i prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg
 • eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego
 • współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w zakresie zarządzania budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy
 • opiniowanie projektów geologicznych,
 • sprawy z zakresu dróg, ulic i mostów gminnych, oświetlenia dróg,

 

w zakresie zamówień publicznych:

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym:
  • ogłaszanie przetargów
  • prowadzenie przetargów
  • udział w negocjacjach
  • prowadzenie korespondencji z zakresu zamówień publicznych
  • stała, bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania i realizacji zamówienia publicznego

 

Biuro Nr 22, tel.82-950-32
Urszula STEC
inspektor
prowadzi sprawy:

 • ewidencji działalności gospodarczej(wpis, zmiana wpisu, wykreślenia, zaświadczenia potwierdzające dane o wpisie)
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
 • wnioskowanie o zalesienie gruntów rolnych
 • spisywanie oświadczeń i zeznań świadków celem potwierdzenia pracy na roli
 • nadzór nad działalnością spółek leśnych i wspólnot gruntowych
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz pomnikami i tablicami pamięci
 • sprawy powodzi

 

Biuro Nr 22, tel 82-950-23
Tomasz LASZCZAK –podinspektor
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki gruntami:

 • przygotowywanie dokumentacji i niezbędnych materiałów związanych z nabyciem przez gminę mienia komunalnego stosownie do rozdziału II ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją zadań dotyczących komunalizacji mienia
 • gospodarowanie mieniem skomunalizowanym
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem cywilnym gruntów stanowiących własność gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, zarząd, zamiana)
 • sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i wywieszanie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
 • opracowywanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynkach komunalnych
 • występowanie do biura notarialnego z wnioskiem o zawarcie umowy z nabywcą nieruchomości
 • tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy
 • wnioskowanie w sprawach wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości na rzecz miasta
 • przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i o zarządzeniu odebrania grunt ów stosowanie do art. 240 K. C. oraz przeniesienia wieczystego użytkowania na własność
 • przyjmowanie zgłoszeń o roszczeniach odszkodowawczych od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie
 • przygotowywanie decyzji o przekazanie gruntów w zarząd, użytkowanie, lub użytkowanie wieczyste ich posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawnie przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31 grudnia 1989r. o uregulowanie stanu prawnego
 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
 • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntami i dzierżawy
 • przygotowywanie decyzji w przedmiocie skorzystania z prawa pierwokupu
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi
 • prowadzenie całości spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 23
Danuta BYRDY – podinspektor
prowadzi sprawy:

 • wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego /czasowy brak planu/,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów,
 • opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • zbieranie wniosków do planów z.p.,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych,

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 20
Marcin KUBICA– podinspektor
prowadzi sprawy:

 • Zarządzanie drogami gminnymi, w tym: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • Opracowanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • Pełnienie nadzoru nad remontowymi robotami drogowymi,
 • Utrzymanie, zarządzanie i oznaczanie dróg gminnych,
 • Przygotowanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, w tym na: urządzenie zjazdów z dróg gminnych, zajmowanie pasa drogowego,
 • Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • Opracowanie (lub zmiana) i opiniowanie projektów organizacji ruchu związanych z prowadzeniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 • Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 • Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,
 • Uzgadnianie tras inwestycji liniowych (woda, gaz, kanalizacja, ciepłociąg, teletechnika) przebiegających przez drogi gminne,
 • Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych,
 • Wprowadzenie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i dojazdowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • Realizacja zadań w zakresie utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej,
 • Realizacja zadań z zakresie eksploatacji i modernizacji oświetlenia ulicznego.

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 20
inż. Anna MOROŃ - podinspektor

prowadzi sprawy:

 • ochrony środowiska,
 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 • prawa wodnego,
 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł.

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 27
mgr Katarzyna ZAJĄC – podinspektor

prowadzi sprawy:

 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł.

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 27
mgr Małgorzata GĘBALA– podinspektor

prowadzi sprawy:

 • gospodarki odpadami,

 

Biuro Nr 26, tel. 82-950-26
Karol KOŁASZEWSKI
– podinspektor
prowadzi sprawy :

 • koordynowanie zadań z realizacji Projektu Kluczowego,
 • regulacja stanu prawnego dróg.

 

 

 

Czytany 8415 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki