Polish Czech English French German Russian Slovak
czwartek, 13 kwiecień 2017 10:24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Szczyrk

Napisane przez 

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie
ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na Rozbudowę oświetlenia ulicznego  w Gminie Szczyrk informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ETEC Sp. z o.o.
Ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
na Rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Szczyrk za cenę 204 194,53 brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium cena   oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ww. kryteriów uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma ETEC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz.

Ocena i porównanie złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena

Okres gwarancji

Razem

1

ETEC Sp. z o.o.
Ul. Kluczewska 2
32-300 Olkusz
(1)

60,00

40,00

100,00

2

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "COMPLEXUS" Sp. Jawna
Ul. Bocheńskiego 74
40-859 Katowice
(2)

50,59

40,00

90,59

3

ELMONTAŻ Sp. z o.o.
Ul. Ks.Pr.St. Słonki 54
34-300 Żywiec
(3)

49,56

40,00

89,56

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

   

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

   

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Czytany 350 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki