Polish Czech English French German Russian Slovak
poniedziałek, 05 czerwiec 2017 06:22

Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego Chrysler Voyager .

Napisane przez 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI CHRYSLER

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
Tel. (33) 8295026; Fax. (33) 8178763;
2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy
- marki CHRYSLER ,
- model pojazdu Voyager 2.8 CRD Kat. MR’04,
- Wersja: SE Automat,
Dane identyfikacyjne pojazdu:
a. Marka i typ: CHRYSLER, Voyager 2.8 CRD Kat. MR’04
b.
Data pierwszej rejestracji 2007/12/19;
c.
Rodzaj pojazdu – samochód osobowy;
d.
Rodzaj nadwozia – van 5 drzwiowy 7 osobowy;
e.
Kolor powłoki lakierniczej – szary z efektem metalicznym;
f.
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów - 2 /4x2 /automatyczna;
g. Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym;
h. Nr rejestracyjny – SBI 37105;
i. Rok produkcji – 2007;
j. Przebieg - 341466 km;
k. Pojemność silnika – 2776 ccm / 110kW (150KM);
l.
Nr identyfikacyjny (VIN) – 1A8GYB2547Y571135;
WYPOSAŻENIE
- ABS + EBD – System dystrybucji siły hamowania,
- Fotele ”Quad-Command” – 4 poj. + 3 osobowa kanapa z tyłu,
- Głośniki 6 szt.
- Immobilizer,
- Klimatyzacja,
- Kolumna kierownicza regulowana,
- Kurtyny powietrzne w trzech rzędach siedzeń,
- Lusterka zew. podgrzewane i regul. elektrycznie,
- Opony 215/65 HR 16 BSW Touring,
- Poduszka kolanowa kierowcy i pasażera,
- Radioodtwarzacz CD,
- Skrzynia biegów automatyczna,
- Szyba tylnia ogrzewana, szyby fotochromatyczne,
- Tarcze kół aluminiowo 16” opony 215/65,
- Tempomat,
- Wspomaganie układu kierowniczego,
- Centralny zamek .

Samochód lekko uszkodzony, uszkodzenia widoczne na zdjęciach.
Aktualnych badań technicznych – 05 październik 2017r.
Ważne OC grudzień 2017 (wpłacona I rata ).
3. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.
4. Cena wywoławcza pojazdu brutto:
Cena wywoławcza pojazdu wynosi – 12.000,00 zł brutto;
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 19.06.2017r., do godz. 12.30.
- wpłacenie wadium, (pkt 7),
- złożenie załączników opisanych w pkt 6,

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej : www.um.szczyrk.pl   (zakładka Urząd Miejski – przetargi).

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
6.1.
Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
- adres zamieszkania lub siedziby oferenta,
- nr PESEL, NIP oferenta,
- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie z CEIDG oraz nr REGON,
- cenę oferowana i warunki jej zapłaty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1,
- kopia dowodu wpłaty wadium,
6.2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli cena oferty jest niższa od ceny wywoławczej, oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium lub nie wzniósł wadium w wyznaczonym terminie, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mógłby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
6.3. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 200,00 zł na konto Zamawiającego: nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank: Etno Banku Spółdzielczego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2017r., do godziny 12.30 z zaznaczeniem w tytule ”Przetarg ofertowy-sprzedaż CHRYSLERA” .
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
- oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy.
- oferent, który wygrał przetarg, nie zapłacił ceny zakupu .
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana według poniższego wzoru:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
„PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
CHRYSLERA
Nie otwierać przed 19.06.2017r. godz. 13.00

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy pok.11, nie później jednak niż do dnia 19.06.2017r.,             godz. 12.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu w sali nr 31 w dniu 19.06.2017r., o godz. 13.00.
Termin związania ofertą określa się na 30 dni.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać pod nr tel. 33 8295027 – Mariusz Pindel.
9. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz możliwości dokonania oględzin pojazdu można uzyskać pod nr tel. 33 8295020 – Marcin Kubica .
10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
11.
Termin zawarcia umowy sprzedaży:
- Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty oraz wpłacie ceny zaoferowanej przez Nabywcę.
- Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, nie dłużej jednak niż 7 dni po wybraniu oferty.
- Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży, następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
- Gmina zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Nabywcę całkowitej ceny nabycia.
- Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
12. Inne informacje:
- Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego,
Ogłoszenia, a w przypadku nabycia pojazdu, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
- Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
- Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
- W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
- O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, ustnie - podczas otwarcia.
- Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku sprzedaży dokonanej na podstawie przeprowadzenia aukcji,
Ogłoszenie zostało zamieszczone:
- na stronie internetowej: www.um.szczyrk.pl
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczyrk.Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w ogłoszenia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:
http://www.przetarg.szczyrk.pl/chrysler

Czytany 392 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 czerwiec 2017 12:54
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki