Polish Czech English French German Russian Slovak
czwartek, 10 wrzesień 2015 13:35

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Remont ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz Placu Centrum Miasta Szczyrk

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, faks 033 8178763.
Adres strony internetowej zamawiającego:
 www.um.szczyrk.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 Remont ścieżki rowerowo pieszej w Szczyrku oraz Placu Centrum Miasta Szczyrk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 1.Roboty drogowe. ST(D) nr 1 Remont ławek parkowych o konstrukcji stalowej, betonowej i z koszy siatkowo kamiennych, ST(D) nr 2 Remont pojedynczych płytek chodnikowych, ST(D) nr 3 Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, ST(D) nr 4 Regulacja zaworu wodnego i studzienki wodociągowej, ST(D) nr 5 Remont uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej (starobruk), ST(D) nr 6 Malowanie przejścia dla pieszych w postaci oznakowania grubowarstwowego, ST(D) nr 7 Remont murka betonowego w km 0+695, ST(D) nr 8 Remont uszkodzonego krawężnika betonowego, ST(D) nr 9 Remont uszkodzonego obrzeża betonowego, ST(D) nr 10 Regulacja wpustów studzienek ściekowych, ST(D) nr 11 Malowanie linii segregacyjny i symboli rowerka w postaci oznakowania cienkowarstwowego, ST(D) nr 12 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, ST(D) nr 13 Remont szwów poprzecznych i uszczelnień wzdłuż obrzeży betonowych, ST(D) nr 14 Remont koszy o konstrukcji stalowej, ST(D) nr 15 Remont chodnika z płytek chodnikowych (przy drodze wojewódzkiej nr 942), ST(D) nr 16 Remont murków przy kładce dla pieszych przez rzekę Żylicę, ST(D) nr 17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w miejscu istniejących korków betonowych, ST(D) nr 18 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w miejscu uszkodzenia przez inwazyjną roślinność (rdest), ST(D) nr 19 Remont nawierzchni bitumicznej, ST(D) nr 20 Remont poboczy gruntowych, ST(D) nr 21 Remont balustrady stalowej, ST(D) nr 22 Spoinowanie kostki kamiennej, granitowej, ST(D) nr 23 Remont uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej, granitowej, ST(D) nr 24 Przebudowa uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej 2.Roboty elektryczne. ST(E) nr 1 Montaż kabla energetycznego, ST(E) nr 2 Montaż rozdzielnicy podziemnej, ST(E) nr 3 Wymiana lamp oświetleniowych i naprawa istniejących, 3.Roboty przy fontannie. ST(F) nr 1 Wymiana istniejącej rury spustowej, ST(F) nr 2 Remont izolacji zbiornika buforowego wraz z przezbrojeniem przejść szczelnych, ST(F) nr 3 Naprawa dysz spieniających, ST(F) nr 4 Naprawa lamp w rynnie fontanny, ST(F) nr 5 Wymiana lamp oświetleniowych w rynnie fontanny, 4.Zieleń i mała architektura wzdłuż Żylicy i plac centrum uzupełnienie brakujących drzew, krzewów , kory, geowłókniny, remont nawierzchni ścieżek parkowych między klombami przy rzece Żylica 5.Uzupełnienie brakujących krzewów i drzew 6.Rodzaje materiałów zastosowanych na ścieżce i placu Centrum. a) Ciąg rowerowy, pieszy i pieszo- jezdny : kostka betonowa gr. 8 cm, (układ VIA CASTELLO w kolorze PASTELLO i KASZTANOWYM), krawężniki drogowy granitowy wym. 11x22x60 cm - GRANIT SZARY, nawierzchnia asfaltowa, obrzeża , b) Plac Centrum: kostka granitowa prostokątna gr. 6 cm, wym 15x17 cm, w kolorze: CIEMNOSZARYM, kostka granitowa prostokątna gr. 6 cm, wym 8x11 cm, w kolorze: SZARYM; kostka granitowa prostokątna gr. 6 cm, wym 8x11 cm, w kolorze: SZARYM-CIĘTA (nawierzchnia strumyka), kostka granitowa poligonalna gr. 6 cm, wym 5x5 cm, w kolorze: SZARYM, kostka granitowa poligonalna gr. 6 cm, wym 10x10 cm, w kolorze: SZARYM, kostka bazaltowa prostokątna gr.6 cm, wym 4x4 cm, kocie łby BAZALT śr. ok. 15 cm, nawierzchnie z żywicznej mieszanki kruszywa , w kolorze kostki granitowej szarej; Prace związane z remontem placu centrum, ścieżki rowerowo pieszej w swoim zakresie nie stanowią jednolitego frontu robót. Wszelkie roboty do wykonania związane są z miejscowymi, punktowymi pracami remontowymi na całym obiekcie np. wymiana pękniętych kostek i krawężników, usuniecie zapadlisk, nierówności - punktowo, uzupełnienie spoin, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej w różnych miejscach, regulacja studzien itd. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania niektórych miejsc uszkodzeń i ubytków np. miejsca pęknięcia rury spustowej wody z fontanny na placu centrum celem wymiany uszkodzonego odcinka bądź lokalizacji uszkodzeń i rozluźnień elementów wszystkich ławek, gabionów i koszy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 45.23.32.62-3, 45.26.25.12-3, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
 nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
 nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 Zakończenie: 10.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6.240,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) . 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.09.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na: Remont ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz placu Centrum Miasta Szczyrk. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego. Zaleca się dołączyć do oferty kopię wykonania przelewu. 4. Wadium w postaci dokumentu (gwarancji , poręczenia) należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert. Kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty. UWAGA ! Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie oraz powinna podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce. Termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto każda, polegającą na budowie, przebudowie, remoncie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej oraz placu użyteczności publicznej lub parku o nawierzchni z kostki granitowej lub bazaltowej o powierzchni mini. 1000 m2 z małą architekturą i elementem wodnym posiadającym technologię filtracji wody (każda z dwóch robót), z załączeniem dokumentów potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: - wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej jedna osobą, która podczas realizacji zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) na potwierdzenie spełnienia warunku zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca: - wykaże, że dostęp do środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie w trybie art.44 Pzp., oraz Oświadczenie w trybie art. 26 ust.2b, w związku z art.22 Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
 przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90 %
2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 10%
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią: 2.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w tym: a) warunki atmosferyczne (gwałtowne opady, niskie temperatury, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonywanie odbiorów, przez okres powyżej 7 dni , b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. działania osób trzecich). 2.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym: a) przedłużające się postępowanie o zamówienie publiczne spowodowane uzupełnieniami i wyjaśnieniami oferentów na etapie przetargu lub składanymi środkami ochrony prawnej, uniemożliwiające udzielenie zamówienia do dnia 05.10.2015r., co powoduje brak możliwości wykonania zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 2.1.3. Protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; 2.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie termin wykonania umowy oraz termin pośredni określony w §5 ust.2 umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może nastąpić w sytuacji, gdy wystąpi: 3.1.1. Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem produktu z przyczyn leżących po stronie producenta lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 3.1.2. Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części; 3.1.3 Konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3.1.4. Istotna zmiana ilości wykonanych robót wynikająca z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, w tym także różnica wynikająca z kosztorysu powykonawczego. 4. Inna istotna zmiana jest dopuszczalna, gdy: 4.1.1. Nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta. 4.1.2. Wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych; 4.1.3. Nastąpiła siła wyższa; 4.1.4. Nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT - wówczas wynagrodzenie netto przysługujące wykonawcy pozostanie bez zmian a podatek VAT zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów; 4.1.5. Nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone. 4.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4.1.1, 4.1.3 Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy nastąpi przez przekazanie Wykonawcy powiadomienia, które wejdzie w życie z dniem otrzymania tego powiadomienia przez Wykonawcę. Po wejściu w życie powiadomienia Wykonawca bezzwłocznie: - zaprzestanie dalszej pracy, - zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony życia i własności, - przekaże wszelkie dokumenty, materiały, urządzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu umowy, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie, - usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i opuści plac budowy, - określi wartość wykonanych robót na dzień rozwiązania umowy. 4.3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt 4.1.2 i 4.1.3 zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.szczyrk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, pok.27.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 24.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
 Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie


Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 236944-2015

Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:
http://www.przetarg.szczyrk.pl/RemontCentrum

Czytany 1185 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki