Polish Czech English French German Russian Slovak

Archiwum (57)

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. BESKIDZKIEJ 99 W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 1640 o powierzchni 532 m², zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 215,0 m², objęta KW BB1B/00037445/6 oraz działki nr 1642/2 o powierzchni 579 m², objęta księgą wieczystą BB1B/00006421/6.

  Nieruchomość jest usytuowana w centrum Szczyrku przy ul. Beskidzkie 99 - głównej ulicy, do której przylega jednym bokiem. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią: poczta, kino, kościół i budynki mieszkalne wolnostojące. W pobliżu są sklepy, apteka, estrada, ośrodek COS z hotelem, salą sportową basenem, kortami tenisowymi, zespołem skoczni narciarskich i wielofunkcyjnym stadionem, restauracje itp. Nieruchomość wg planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta leży w terenie oznaczonym:

A3.3 UA - tereny zabudowy usługowej (administracja samorządowa, gospodarcza, finansowa, biura i urzędy różne, usługi pocztowe, państwowa i ochotnicza straż pożarna oraz organizacje i służby publiczne). Obecnie w budynku działa gabinet stomatologiczny.

Księga wieczysta BB1B/00006421/6 – w dziale III zawiera następujące wpisy:

  • ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością służebność po działce nr 1642/2 wzdłuż jej wschodniej granicy pasem o szerokości 2 m.
  • służebność drogi po działce nr 1640 pasem o szerokości 2m, biegnącym wzdłuż całej wschodniej granicy dz. 1640 - istniejącym szlakiem drogowym na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1642/3 obj. kw 75599
  • umowa najmu zawarta w dniu 01.06.2006r. na czas określony od 01.06.2006r. do 31.05.2016r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczyrku a Ewą Pakosz (indywidualna praktyka stomatologiczna).
  • służebność przejazdu i przechodu po dz. 1640, pasem oznaczonym w projekcie ustanowienia służebności, sporządzonym przez geodetę uprawnionego mgr inż. Jarosława Smoczyńskiego w dniu 10 sierpnia 2010 r., stanowiącym załącznik do aktu notarialnego, linią przerywaną koloru czerwonego

Księga wieczysta BB1B/00037445/6 w dziale III zawiera następujące wpisy:

W budynku przeznaczonym do sprzedaży zawarte są następujące umowy:

Umowa najmu z Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Pakosz - do dnia 31.05.2016 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 460 000,00 zł netto.

Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność nieruchomości.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 46 000,00-zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

1. Przetarg rozpocznie się w dniu 28 lipca 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości – 46 000,00 zł - wniesione na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 24 lipca 2015r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr9, poz. 59 z póżn, zm.).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.

poniedziałek, 18 maj 2015 09:48

Konkurs Ofert

Napisane przez

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Szczyrk

ogłasza konkurs ofert na dzierżawę terenu

z przeznaczeniem na obsługę ruchu turystycznego

 

Przedmiotem konkursu jest część działek nr 8223/4, 8223/5 i 8223/6 o powierzchni 4000 m2                               objętej księgo wieczystą BB1B/00037445/6 wraz z budynkiem szalet o powierzchni zabudowy 60m2 oraz boiskiem do piłki nożne plażowej.

Przeznaczenie: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczyrk w rejonie placu Św. Jakuba. z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń:

a)  maksymalna powierzchnia działalności gastronomicznej 300 m2,

b) bezwzględne wyłączenie możliwości posadowienia w ramach umowy na dzierżawionym gruncie budynków, z wyłączeniem powierzchni zajętej pod prowadzenie działalności gastronomicznej,

c) dopuszczenie możliwości prowadzenia drobnej działalności handlowej polegającej na sprzedaży pamiątek i wyrobów regionalnych.

d) dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 1872,

e) sposób zagospodarowania terenu zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk,

f) poddzierżawianie przedmiotu dzierżawy tylko za zgoda wydzierżawiającego.

 

Powierzchnia do zagospodarowania 4000 m2 w granicach szkicu stanowiącego załącznik do obwieszczenia.

 

Wadium – 9.000,00 zł;

 

Minimalny oferowany miesięczny czynsz:

Grunt 1,00 zł za 1 m2 netto

Budynek 1,00 zł za 1 m2 netto.

 

Okres trwania dzierżawy – 4 lata od dnia podpisania umowy.

     Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Konkurs na dzierżawę terenu” w Urzędzie Miejskim w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk do dnia 5 czerwca 2015r. do godz. 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

     Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015r. o godz. 1010 w pok. 34 Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 2 czerwca 2015 wadium w wysokości 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Gminy Szczyrk nr: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Szczyrk.

Prawa i obowiązki dzierżawcy będzie ponadto określać umowa, której wzór ramowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę


1. Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza konkurs ofert na dzierżawę części niezabudowanej działki nr 4282/2 o powierzchni 450 m2, położonej w Szczyrku, przy ul. Uzdrowiskowej.
2. Termin dzierżawy: od 1 maja 2015r. do 31 kwietnia 2016r.   
3. Cena wywoławcza za dzierżawę 1 m2 gruntu wynosi 1,00 zł miesięcznie (netto).  
4. Czynsz za dzierżawę płatny z góry za dany miesiąc.  
5. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta dzierżawy nieruchomości” należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2015r. do godziny 14-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4 pok. 11, parter.      
6. Oferta winna zawierać proponowaną stawkę czynszu dzierżawnego oraz proponowany zakres prowadzonej działalności.  
7. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata do dnia 22 kwietnia 2015r. wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek Gminy Szczyrk nr: 58 8140 0009 0043 8656 20000030.
8. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Gminy Szczyrk.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2015r. o godzinie 9.00 pok. nr 31, II piętro.
10. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 22 kwietnia 2015r.        
11. Wybór oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów:      
• Oferowana kwota dzierżawy.     
• Rodzaj proponowanej działalności.        
12. Urząd Miejski w Szczyrku ma prawo do odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
13. Urząd Miejski w Szczyrku zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym oferentom.
14. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr 33 829 50 23. 


Pisemna oferta winna zawierać:
1. Przedmiot umowy dzierżawy.    
2. Dane Oferenta- firmę lub imię i nazwisko Oferenta, dokładny adres Oferenta.
3. Oferowaną cenę czynszu netto i brutto.        
4. Zobowiązanie oferenta do związania się warunkami oferty do czasu zawarcia umowy dzierżawy.
5. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem. Rejestrowym- nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
6. Aktualny dokument wskazujący status prawny Oferenta (aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego, KRS - w przypadku spółek prawa handlowego oraz w przypadku spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki cywilnej)- nie dot. osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczej.          
7. Oferent będący osobą prawną- oświadczenie, że nie wszczęto przeciwko niemu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
8. Dopuszcza się załączenie uwierzytelniających kserokopii ww. dokumentów.
9. Spis wszystkich załączników do oferty.
10. Datę sporządzenia oferty.

BURMISTRZ SZCZYRKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
   NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZ
3010/1
  POŁOŻONEJ W SZCZYRKU

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 3010/1 o powierzchni 0,1326 ha, objęta KW BB1B/00138753/6. Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.
Działka o nr 3010/1 położona jest na szczycie góry Klimczok i przebiega przez nią w części wyciąg narciarski.
Dla działki brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie objęta jest również studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk.

Cena wywoławcza działki wynosi 6.200,00 zł netto. Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Gminy Szczyrk nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010 Etno Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej – 620,00-zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu
1. Przetarg rozpocznie się w dniu 27 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31
2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości – 620,00 zł - wniesione na konto Gminy Szczyrk Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 21 kwietnia 2015r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,
- okazanie dowodu tożsamości,
- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr9, poz. 59 z póżn, zm.).

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.
Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki