Polish Czech English French German Russian Slovak
piątek, 17 maj 2013 11:26

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Napisane przez 

Adres:
Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk
pokój 12, 36, 42, 44

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Telefony:
(33) 817 89 74
(33) 829 50 36
(33) 829 50 10 – Pracownicy Socjalni
(33) 829 50 14 – Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Godziny pracy MOPS:

Poniedziałek :

7:30 - 15:30

Wtorek:

7:30 - 17:00

Środa:

7:30 - 15:30

Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:

7:30 - 14:00


Godziny przyjmowania przez Kierownika
interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Środa:

12:00 - 14:00


Pracownicy MOPS:

pokój 36

Kierownik

Helena Byrdy - Przybyła

Główny księgowy

Irena Krajewska

Pracownik socjalny

Agnieszka Mrózek

Inspektor

Gabriela Janica

Inspektor

Agata Kliś


pokój 42

Starszy Specjalista  Pracy Socjalnej

Joanna Paciorek

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Edwarda Wala


pokój 44

Inspektor

Irena Ludwig

Inspektor

Dorota Wieczorek

 

                                                                                                         pokój 12
                                                                               Obsługa Programu ,,Rodzina 500+"

Pomoc administracyjna

Sylwia Krajewska

Pomoc administracyjna

Agnieszka Gruszecka

 

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w siedzibie Ośrodka
w godz. 7:30-10:00
(poniedziałek, środka, czwartek, piątek)

Przedmiot działania i kompetencje MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest jednostką organizacyjną gminy powołana Postanowieniem Nr 1/90 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczyrku z dnia 17 kwietnia 1990r.

Ośrodek obejmuje swoim zasięgiem teren miasta Szczyrk. Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania MOPS z zakresu pomocy społecznej i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późniejszymi zamianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest realizacja w mieście Szczyrk zadań pomocy społecznej, zarówno własnych jak i zleconych, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin i do ich integracji ze środowiskiem.
Niezwykle ważnym zadaniem Ośrodka jest praca socjalna prowadzona na rzecz naszych podopiecznych oraz informowanie mieszkańców miasta o przysługujących im prawach i uprawnieniach, umożliwiających im wyjście z trudnej sytuacji życiowej.
Dodatkowe zadania MOPS określone są w innych ustawach.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7
pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji
o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej.

Czytany 5527 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 12 kwiecień 2016 06:01
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki