Polish Czech English French German Russian Slovak
piątek, 17 maj 2013 09:16

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku

Napisane przez 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn.zm.),

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992 z późn. zm.)

c) ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

e) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Dz.U. Nr 249 poz. 2109, z późn. zm.),

f) innych, właściwych aktów prawnych,

g) niniejszego Statutu.

§ 2

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Szczyrk.  

2. Ośrodek podlega Burmistrzowi Miasta Szczyrk, który sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje terytorium miasta Szczyrk.

4. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku przy ul. Beskidzkiej 4.

Rozdział II
Cele i zadania

§ 3

1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy polegające w szczególności na:

a) rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

b) organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

c) przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,

d) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

e) prowadzeniu fachowej działalności socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Ośrodek realizuje zlecone gminie zadania z zakresu świadczeń rodzinnych polegające w szczególności na:

a) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych,

b) wypłacaniu świadczeń rodzinnych,

3. Ośrodek realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegające w szczególności na:

a) podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych,

b) prowadzeniu postępowania w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

c) wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

4. Ośrodek realizuje zlecone gminie zadania określone w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

5. Ponadto Ośrodek realizuje zadania zlecone innymi ustawami, powierzone w ramach zawartych porozumień oraz zadania zlecone przez Radę i Burmistrza Miasta Szczyrk.

§ 4

W ramach zadań określonych w § 3 ust. 1 Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

§ 5

1 .Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje we współdziałaniu i współpracy z instytucjami, sądami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.

§ 6

Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie innych zadań miasta z zakresu pomocy społecznej, określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej.

Rozdział III
Organizacja Ośrodka

§ 7

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik Ośrodka jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta Szczyrk.

3.  Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

4. Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka wobec władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków.

5.Kierownik Ośrodka spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

6.Dla realizacji zadań statutowych Kierownik Ośrodka jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

7. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Szczyrku coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.

8. Burmistrz Miasta udziela upoważnienia Kierownikowi Ośrodka oraz innym wskazanym  osobom będącymi pracownikami MOPS-u do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, należących do właściwości miasta Szczyrk,

§ 8

1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka, z uwzględnieniem podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne i szczegółowym określeniem ich zadań, ustala Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Obsługę gospodarczą i p.poż. dla Ośrodka zapewnia Urząd Miejski w Szczyrku.

§ 9

1. W skład Ośrodka wchodzą:

Kierownik,
Główny Księ
gowy,
Pracownicy socjalni,       
Komórka ds. świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Pracownicy administracyjno-biurowi
Kasjer

§ 10

Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych mu środków finansowo-rzeczowych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 11

1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa miasta Szczyrk, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o finansach publicznych.

2.Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. roczny plan finansowy.

3.Ośrodek w szczególności:

·         Pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Szczyrk,

·         Odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu miasta.

4.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie       uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miejską w Szczyrku.

5.Kierownik Ośrodka może w celu realizacji zadań Ośrodka zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.

6.Zaciąganie zobowiązań wymaga kontrasygnaty głównego księgowego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12

Z dniem przyjęcia   niniejszego statutu traci moc  statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęty  Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XXXIV/201/2005 z dnia 15 grudnia 2005r.

§ 13

W sprawach nienormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy regulujące działalność jednostek budżetowych.

§ 14

 Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania. 

Czytany 4942 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 lipiec 2014 11:31
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki