Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 17 lipiec 2013 08:53

Otwarty konkurs literacki skierowany do mieszkańców Szczyrku

Napisane przez 

obejmuje dwa tematy:

  • „Szczyrk w pamięci moich dziadków”
  • „Rodzinne wspomnienia”

Regulamin konkursu

I.            Postanowienia ogólne.

1.    Organizator  konkursu -  Urząd Miejski w  Szczyrku

2.    Realizatorzy konkursu:

*ZSPiG nr 1 im. Heleny Marusarzówny

*ZSPiG nr 2 im. Królowej Jadwigi

3.    Cele konkursu:

·         ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej

·         rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny

·         inspirowanie  do intelektualnej pracy twórczej

·         ocalenie od zapomnienia  wydarzeń z przeszłości

·         prezentacja najlepszych prac  w „Gazecie Szczyrkowskiej”

II.          Uczestnictwo w konkursie.

1.    Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szczyrku. Prace na konkurs muszą być pracami własnymi pracami amatorów,  wcześniej nigdzie           niepublikowanymi i nienagradzanymi.

2.     Praca konkursowa może być napisana w  dowolnej formie ( np. opowiadanie, kartka z pamiętnika, opis przeżyć), w postaci „Word dokument” czcionką „Times New Roman”,  14 pkt. W przypadku braku możliwości napisania pracy komputerowo, prosimy  o napisanie ręcznie, czytelnym pismem..

3.     Pracę należy opatrzyć nazwą konkursu, własnym godłem (logo, znak) i kategorią wiekową.

4.    W zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem (logo, znak) należy podać niezbędne informacje:  imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia i adres,

(w przypadku uczniów adres  szkoły oraz klasę).

5.    Na egzemplarzu pracy oraz na zaklejonej kopercie należy podać kategorię  wiekową, wg kryterium:

             - KL/SP  (uczniowie szkoły podstawowej)

- KL/G  (młodzież gimnazjalna)

- K/D  (młodzież  ponadgimnazjalna i dorośli)

6.    Prace należy składać  do 15.10.2013r.  w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Szczyrku

w Biurze Oświaty nr 28, w Biurze  MOKPI, w Bibliotece Miejskiej.

7.    Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne

z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

8.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych  w celu  ich prezentacji i publikacji na stronach internetowych,                           w mediach i w wydawnictwie książkowym.

9.    Prace oceniać będzie jury powołane przez Burmistrza Miasta.

10.Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

 

Czytany 1380 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki