Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 12:14

Samodzielne stanowiska radców prawnych

Napisane przez

biuro Nr 28 I p. telefon (33) 82-950-28
mgr Grzegorz WIDERSKI - radca prawny
Do zakresu działania radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Urzędu w następujących formach :

·         Informowanie o zmianach stanu prawnego.

·         Opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu w zakresie prowadzonych przez nich spraw.

·         Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym :

·         projektów umów i porozumień zawieranych przez gminę,

·         rozstrzygnięć o charakterze precedensowym lub szczególnie skomplikowanym pod względem prawnym,

·         zarządzeń Burmistrza,

·         projektów uchwał Rady Miejskiej.

·         Reprezentowanie gminy w charakterze pełnomocnika przed sądami i innymi organami.

·         Udział w rokowaniach prowadzących do zawarcia umów.

·         Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej.

 

pok.28 - I piętro, tel.: 81-772-19
mgr Edyta CAPUTA – inspektor ds. oświaty

pok.28 - I piętro, tel.: 81-772-19
mgr Iwona PRZYBYŁA pomoc administracyjna

1. W zakresie oświaty :

 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością szkół i przedszkola oraz współdziałanie z dyrektorami tych jednostek,
 • Monitorowanie działalności placówek oświatowych działających na terenie miasta.
 • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem szkołom i placówkom oświatowym odpowiednich warunków do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych.
 • Nadzorowanie przygotowania rocznych projektów organizacji szkół i przedszkola na nowy rok szkolny.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 • Koordynacja Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o awans nauczyciela mianowanego.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach dotyczących oświaty.
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań jednostek oświatowych.
 • Koordynowanie całości spraw dotyczących inwestycji w jednostkach oświatowych.

 

2. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki :

 • Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji ich zadań statutowych.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach.
 • Współdziałanie ze stowarzyszeniami mającymi za zadanie statutowe zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne.
 • Wspieranie działań organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 • Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zakresu dobrowolnych świadczeń na rzecz kultury fizycznej, sportu i turystyki pochodzących od osób fizycznych i prawnych.
 • Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz sporządzanie umów stypendialnych.
 • Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta, sporządzanie umów na realizację zadań oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.
 • Współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji istniejących urządzeń rekreacyjnych.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji obiektów sportowo-turystycznych, obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie organizacji imprez masowych.

 

3. W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego :

 • Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego dotyczących oświaty.
 • Wykonywanie zadań na rzecz Gminnego Zespołu Reagowania
wtorek, 07 maj 2013 12:09

URZĄD STANU CYWILNEGO

Napisane przez

biuro Nr 29 I p. telefon (33) 829-50-29
Helena PRZYBYŁA - Z-ca Kierownika USC
prowadzi sprawy :

▪ rejestracji urodzeń

▪ rejestracji małżeństw

▪ rejestracji zgonów

▪ Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

▪ Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

▪ Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

▪ Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

▪ Wydawanie dowodów osobistych

▪ Wydawanie zezwoleń na eksploatację wyciągów narciarskich i tras narciarskich

▪ Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych z zakresu kultury fizycznej

▪ Sporządzanie umów z klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej o dotacje

▪ Zmiana imion i nazwisk

 

 

wtorek, 07 maj 2013 11:59

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Napisane przez

pokój 21 - I piętro, tel. 82-950-21
Kazimiera EGIELMAN - Skarbnik miasta - Główny księgowy

Prowadzi sprawy dotyczące budżetu miasta i funkcji głównego księgowego.

pokój 21 - I piętro, tel. 8295021
mgr Barbara PIEKIELNIAK-SORDYL - Inspektor

prowadzi sprawy w zakresie:

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej syntetycznej organu finansowego, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 • Uzgadnianie zapisów w tej książce z księgowością analityczną.
 • Księgowanie zmian budżetowych i sprawdzanie ich z uchwałami budżetowymi.
 • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 • Pomoc przy przygotowywaniu uchwał budżetowych.
 • Inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta lub Skarbnika Miasta.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-15
Beata STECZEK-PLATA - Podinspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 • wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • wpłat podatku rolnego od osób prawnych,
 • wpłat podatku leśnego od osób prawnych,
 • wystawianie faktur VAT,
 • wystawianie zaświadczeń RP-7,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-15
Grażyna MOSIO - Podinspektor  

prowadzi sprawy w zakresie:

 • wpłat podatku rolnego osób fizycznych,
 • wpłat podatku od posiadania psów,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób prawnych,
 • wpłat czynszu i dzierżaw,
 • wpłat wieczystego użytkowania,
 • rozliczanie kwitariuszy opłaty miejscowej osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku rolnym,
 • wpłat przekształcenia wieczystego użytkowania.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-15

Ewa URBANIEC - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 • wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-18

Krystyna Ponikwia - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 

 • sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 • sprzedaż weksli,
 • wymiar podatku od środków transportowych,
 • wymiar podatku od posiadania psów,
 • spisywanie umów opłaty miejscowej,
 • wypłata rachunków Urzędu,
 • wypłata rachunków szkół i przedszkoli.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-17

Dobrosława Zawadzka-  Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 • wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku leśnego osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego.

 

pok.25 - I piętro, tel.: 82-950-25

Joanna HANDEREK – młodszy referent
prowadzi sprawy w zakresie :

 • prowadzenie rachunkowości analitycznej wydatków dotyczącej kont rozrachunkowych oraz rachunkowości syntetycznej i analitycznej kont pozabudżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wydatków budżetowych, sporządzanie zestawień zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansów, prowadzenie kasy zapomogowo –pożyczkowej.

 

pok.25 - I piętro, tel.: 82-950-25

Barbara PEZDA – referent
prowadzi sprawy w zakresie :

 • sporządzanie planu finansowego wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian w planie wydatków,
 • czuwanie nad prawidłową realizacja wydatków budżetowych,
 • ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe,
 • sporządzanie zestawień przepływów pieniężnych i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek gminy,
 • prowadzenie sprawozdań budżetowych w systemie informatycznym.

 

Biuro Nr 26, tel. 82-950-26
Mariusz Pindel– kierownik GKUHiR
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki komunalnej:

 • całoroczne utrzymanie czystości ulic, placów, chodników, parkingów i innych terenów gminnych
 • planowanie i prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg
 • eksploatacja i modernizacja oświetlenia ulicznego
 • współpraca z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w zakresie zarządzania budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy
 • opiniowanie projektów geologicznych,
 • sprawy z zakresu dróg, ulic i mostów gminnych, oświetlenia dróg,

 

w zakresie zamówień publicznych:

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, w tym:
  • ogłaszanie przetargów
  • prowadzenie przetargów
  • udział w negocjacjach
  • prowadzenie korespondencji z zakresu zamówień publicznych
  • stała, bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania i realizacji zamówienia publicznego

 

Biuro Nr 22, tel.82-950-32
Urszula STEC
inspektor
prowadzi sprawy:

 • ewidencji działalności gospodarczej(wpis, zmiana wpisu, wykreślenia, zaświadczenia potwierdzające dane o wpisie)
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
 • wnioskowanie o zalesienie gruntów rolnych
 • spisywanie oświadczeń i zeznań świadków celem potwierdzenia pracy na roli
 • nadzór nad działalnością spółek leśnych i wspólnot gruntowych
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz pomnikami i tablicami pamięci
 • sprawy powodzi

 

Biuro Nr 22, tel 82-950-23
Tomasz LASZCZAK –podinspektor
prowadzi sprawy:

w zakresie gospodarki gruntami:

 • przygotowywanie dokumentacji i niezbędnych materiałów związanych z nabyciem przez gminę mienia komunalnego stosownie do rozdziału II ustawy z dnia 10 maja 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją zadań dotyczących komunalizacji mienia
 • gospodarowanie mieniem skomunalizowanym
 • prowadzenie spraw związanych z obrotem cywilnym gruntów stanowiących własność gminy (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawa, najem, zarząd, zamiana)
 • sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i wywieszanie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
 • opracowywanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynkach komunalnych
 • występowanie do biura notarialnego z wnioskiem o zawarcie umowy z nabywcą nieruchomości
 • tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy gminy
 • wnioskowanie w sprawach wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości na rzecz miasta
 • przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i o zarządzeniu odebrania grunt ów stosowanie do art. 240 K. C. oraz przeniesienia wieczystego użytkowania na własność
 • przyjmowanie zgłoszeń o roszczeniach odszkodowawczych od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie
 • przygotowywanie decyzji o przekazanie gruntów w zarząd, użytkowanie, lub użytkowanie wieczyste ich posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawnie przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31 grudnia 1989r. o uregulowanie stanu prawnego
 • występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
 • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntami i dzierżawy
 • przygotowywanie decyzji w przedmiocie skorzystania z prawa pierwokupu
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi
 • prowadzenie całości spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 23
Danuta BYRDY – podinspektor
prowadzi sprawy:

 • wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego /czasowy brak planu/,
 • wydawanie opinii o przeznaczeniu terenów,
 • opiniowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 • zbieranie wniosków do planów z.p.,
 • z zakresu ochrony środowiska,
 • uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych,

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 20
Marcin KUBICA– podinspektor
prowadzi sprawy:

 • Zarządzanie drogami gminnymi, w tym: utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • Opracowanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
 • Pełnienie nadzoru nad remontowymi robotami drogowymi,
 • Utrzymanie, zarządzanie i oznaczanie dróg gminnych,
 • Przygotowanie projektów zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, w tym na: urządzenie zjazdów z dróg gminnych, zajmowanie pasa drogowego,
 • Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • Opracowanie (lub zmiana) i opiniowanie projektów organizacji ruchu związanych z prowadzeniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych,
 • Realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
 • Uzgadnianie tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych,
 • Uzgadnianie tras inwestycji liniowych (woda, gaz, kanalizacja, ciepłociąg, teletechnika) przebiegających przez drogi gminne,
 • Gromadzenie i przekazywanie danych o sieci dróg publicznych,
 • Wprowadzenie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i dojazdowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • Realizacja zadań w zakresie utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej,
 • Realizacja zadań z zakresie eksploatacji i modernizacji oświetlenia ulicznego.

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 20
inż. Anna MOROŃ - podinspektor

prowadzi sprawy:

 • ochrony środowiska,
 • gospodarki odpadami,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 • prawa wodnego,
 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł.

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 27
mgr Katarzyna ZAJĄC – podinspektor

prowadzi sprawy:

 • opracowywanie projektów związanych z pozyskiwaniem środków ze strukturalnych programów pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł.

 

Biuro Nr 27, tel. 82 – 950 – 27
mgr Małgorzata GĘBALA– podinspektor

prowadzi sprawy:

 • gospodarki odpadami,

 

Biuro Nr 26, tel. 82-950-26
Karol KOŁASZEWSKI
– podinspektor
prowadzi sprawy :

 • koordynowanie zadań z realizacji Projektu Kluczowego,
 • regulacja stanu prawnego dróg.

 

 

 

Biuro Nr 38, tel.: 82-950-38
Ewa WIECZOREK - Kierownik Referatu
prowadzi sprawy:

 • organizacyjne,
 • dyscypliny pracy,
 • osobowe pracowników Urzędu Miasta i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • rejestrowanie skarg obywateli,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi i refendum,
 • organizacja i prowadzenie dokumentacji STAŁEGO DYŻURU,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu z oryginałem.


Biuro Nr 34, tel.: 82-950-34
sekretariat Burmistrza Miasta i Z-cy Burmistrza Miasta
Iwona SADRIJA - podinspektor
prowadzi sprawy:

 • obsługi sekretariatu Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza,
 • prowadzenie rejestrów aktów prawnych wydanych przez Burmistrza oraz rejestru aktów prawnych prawa miejscowego,
 • obsługa centrali telefonicznej, fax-u, radiotelefonu,
 • współpraca z Radą Miejską, rejestrowanie wniosków i nadzorowanie terminowej realizacji,

 

mgr Barbara MAREK – podinspektor

 • obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy,
 • przygotowywanie przemówień okolicznościowych, listów gratulacyjnych
  i podziękowań, sporządzanie wniosków o odznaczenia,
 • obsługa spotkań okolicznościowych Burmistrza
 • wykonywanie zadań wynikających z funkcji Burmistrza w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk Beskidy”, oraz Euroregionu.


Biuro Nr 11, tel.: 82-950-11 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
mgr Katarzyna GÓRNY - podinspektor
prowadzi sprawy:

 • punkt informacji i obsługi interesantów,
 • kancelarię ogólną Urzędu, wydawanie druków, formularzy, wniosków, wzorów pism,
 • kieruje korespondencją według dekretacji Burmistrza Miasta lub Z-cy Burmistrza.
 • sprawy szkoleń,

 

Biuro Nr 13, tel.: 82-950-13
Biuro Rady Miejskiej
Anna SZOSTAK podinspektor
mgr Renata PIETRYSZAK  - podinspektor
prowadzi sprawy:

 • w zakresie obsługi organizacyjno technicznej Rady Miejskiej i jej Komisji,
 • dostarczenia radnym zawiadomień o sesji w ustalonym terminie,
 • sporządzania protokołów z posiedzeń Rady,
 • przekazywania Uchwał Wojewodzie i Burmistrzowi Miasta,
 • przygotowywania wyborów ławników do sądów powszechnych,
 • ewidencji placówek upowszechniania kultury,
 • wydawanie zezwoleń na imprezy masowe w zakresie kultury,
 • archiwum zakładowego.
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

 

Biuro Nr 39, tel.: 82-950-39
mgr Zofia KOCIOŁEK - inspektor
prowadzi sprawy:

 • obrony cywilnej,
 • obronne,
 • zarządzania kryzysowego,
 • informacji niejawnych,
 • gospodarcze urzędu,
 • ubezpieczenia mienia i pracowników,
 • współpraca z OSP,
 • zgromadzenia,
 • wydawanie decyzji w zakresie zbiórek publicznych,
 • mgr Anna JAKUBIEC - Z-ca Kierownika USC

prowadzi sprawy:

 • ewidencji ludności,
 • wojskowe,
 • obronne,
 • zdrowia,
 • rejestrowanie testamentów,
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • kancelarii materiałów niejawnych,
 • wydawanie decyzji o zmianie imion lub nazwisk

 

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki