Polish Czech English French German Russian Slovak

Azbest (4)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Szczyrk informuje wszystkich mieszkańców, że inwentaryzacja terenowa wyrobów zawierających azbest na obszarze Gminy Szczyrk dobiega końca.

W związku z tym mieszkańcy, którzy zostali pominięci lub nie zostali zewidencjonowani jako posiadający i wykorzystujący wyroby zawierające azbest proszeni są o kontakt telefoniczny do dnia 16 lipca z Urzędem Miejskim w Szczyrku tel. 33 82 950 20  lub właścicielką firmy przeprowadzającej inwentaryzację P. Agnieszką Chylak tel. 513 100 869.

BURMISTRZ MIASTA

SZCZYRK

Antoni Byrdy

Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Szczyrk

Burmistrz Miasta Szczyrk informuję, iż od dnia 18 maja 2015 roku na terenie Gminy Szczyrk rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest przeprowadzona przez firmę Eko – Team Konsulting Agnieszka Chylak z Bielska - Białej.

W związku z tym burmistrz zwraca się z prośbą do właścicieli posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Szczyrk o udostępnienie posesji w celu dokonania oględzin i ewentualną pomoc w wypełnieniu ankiety inwentaryzacyjnej.

Ankieterzy przeprowadzający inwentaryzację będą mieć ze sobą imienne upoważnienie wystawione przez burmistrza i w razie potrzeby można ankietera wylegitymować.

Ankieterzy będą pracować w godzinach 10.00 – 19.00.

Przewidywany termin zakończenia inwentaryzacji określono na 30 lipca 2015 roku.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z przedstawicielem firmy, który wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z inwentaryzacją, oraz kwestiami związanymi z wyrobami zawierającymi azbest. Kontakt: Agnieszka Chylak tel. 513 100 869.

Informacja
o zakończeniu akcji odbioru wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk w roku 2014 r.
 

W m-cu październiku br. została zakończona akcja odbioru odpadów zawierających azbest pochodzących z likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Szczyrk.

W ramach realizacji akcji odebrano i przekazano do utylizacji 74,656 ton wyrobów zawierających azbest, z 50 nieruchomości na łączną kwotę 24 994,82 zł.

W związku ze złożeniem dużej liczby wniosków przez mieszkańców miasta, na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w br. roku w budżecie na ten cel, wnioski niezrealizowane w roku 2014 zostaną przesunięte do realizacji w następnym roku kalendarzowym.

Ponadto informujemy, iż przyznawanie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Szczyrk będzie następowało zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania dofinansowania na ww. zadanie.

Treść Regulaminu dostępna pod linkiem: www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_005_211646.pdf

 
         W przypadku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania do odbioru odpadów zawierających azbest w roku 2015 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;
 
Formularz wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Referat Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa, pok. 27, I piętro lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku www.bip.szczyrk.pl w zakładce załatwianie spraw w UM/Wzory dokumentów.
 
Złożone wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń,do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ten cel, w roku 2015.
 
Dodatkowe informacje dotyczące w/w dofinansowania z budżetu gminy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szczyrku -Referat Gospodarki Komunalnej Urbanistyki Handlu i Rolnictwa, pok. 27, I piętro, tel. 33 82 950 20.
 

Od kwietnia br. trwa realizacja akcji w ramach, której właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szczyrk mają możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt odbioru, transportu, utylizacji oraz worków pokrywa w 100% gmina.

Akcja odbioru azbestu organizowana jest przez Gminę corocznie i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Prawidłowa utylizacja szkodliwych wyrobów azbestowych przyczynia się do poprawy się jakości środowiska naturalnego.

W tym roku odebraliśmy już 68 ton wyrobów zawierających azbest, z 44 nieruchomości.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki