Polish Czech English French German Russian Slovak

Komunikaty (79)

Treść informacji w załączniku ...

Treść broszury "Barszcz Sosnowskiego" opracowanej przez Główny Ispektorat Sanitarny znajduje się w załączniku.

Więcej informacji mozna uzyskać na stronie internetowej  Wojewódziej Stacji - http://www.wsse.katowice.pl/art,235,uwaga-na-barszcz-sosnowskiego

Treść powiadomienia w załączniku ...

Treść powiadomienia w załączniku...

Od 17 czerwca 2017 r. nowe zasady wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości (osoby fizyczne) może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy.

W dniu 2 czerwca br. opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku br. przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki, a pracownicy urzędu będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

Zmiany wprowadza ustawa z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017 r., poz. 1074), która zacznie obowiązywać 17 czerwca br.

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmienia się również wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, który ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia.

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia zadecyduje obwód pnia na wysokości 5 cm

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Szczególne regulacje dla drzew usuwanych z prywatnych posesji

Takie same parametry będą obowiązywać w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy zamiar usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (nr działki), z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa będzie można pobrać w siedzibie UM w Szczyrku lub Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczyrku www.bip.szczyrk.pl).

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik urzędu dokona oględzin w celu określenia gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni - w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

W praktyce termin ten będzie nieco dłuższy - bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usunięciem drzewa do końca ww. terminu.

Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przez organ przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin - po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

Kiedy gmina może wnieść sprzeciw?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,

d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

Kiedy gmina musi wnieść sprzeciw?

Organ wnosi sprzeciw:

a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa pewne dopiero po upływie 5 lat

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Strona 1 z 6
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki