Polish Czech English French German Russian Slovak

W dniach od 6 listopada 2015r. do 16 listopada 2015r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.”

Konsultacje prowadzone były w formie umieszczenia projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.szczyrk.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl w zakładce prawo loklane/sposoby ustalania prawa/konsultacje społeczne. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu nie wpłynęła żadana uwaga i propozycja do projektu Programu.

Informujemy, że od  dnia 6 listopada 2015r. do dnia 16 listopada 2015r. trwają konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016." Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy do zapoznania się z projektem Programu i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 16 listopada 2015r.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szczyrk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2015r. Na realizację zadań w 2015r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przenaczono środki finansowe w wysokości 32.864 zł. natomiast w zakresie krajoznawstwa i turystyki przenaczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł. Poniżej informacja o przyznanych dotacjach na realizację poszczególnych zadań:

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Szczyrk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 r.

Treści dostępne w załącznikach.

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Szczyrk w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2015r.

Treści dostępne w załącznikach.

W dniach od 28 października 2014r. do 10 listopada 2014r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.”

Konsultacje prowadzone były w formie umieszczenia projektu programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.um.szczyrk.pl w zakładce: organizacje pozarządowe, a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia – inne.

Poniżej protokół z przebiegu konsultacji .

Informujemy, że od  dnia 28 października 2014r. trwają konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r." Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy do zapoznania się z projektem Programu i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 10 listopada 2014r.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szczyrk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2014r. Na realizację zadań w 2014r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przenaczono środki finansowe w wysokości 32.864 zł. natomiast w zakresie krajoznawstwa i turystyki przenaczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł. Poniżej informacja o przyznanych dotacjach na realizację poszczególnych zadań:

Informacja w załączniku.

Strona 2 z 2
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki