Polish Czech English French German Russian Slovak

UTRZYMANIE DRÓG (1)

środa, 29 styczeń 2014 11:03

Akcja Zima

Napisane przez

„AKCJA ZIMA 2013/2014”

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, że „Akcja Zima” na drogach gminnych Szczyrku w sezonie zimowym 2013/2014 prowadzona jest w okresie od 25.11.2013r.  do 31.03.2014r.

Utrzymaniem dróg gminnych na terenie naszego miasta zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Akcja prowadzona jest łącznie na odcinku 33,99 km dróg oraz 11,80 km chodników. W ramach Akcji utrzymaniem zimowym objęte są równieżParking przy Amfiteatrze i zatoka parkingowa na wjeździe do Szczyrku.

1) Drogi gminne na terenie Szczyrku utrzymywane będą w sezonie zimowym w oparciu o standardy, które różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Poszczególnym standardom przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niewykonalne.

2) Ustala się, że na terenie Gminy Szczyrk obowiązują 3 standardy - II, IV i V zimowego utrzymania dróg.

Standardy odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach Gminy Szczyrk oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014 przedstawia poniższa tabela.

 

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia

występowania zjawisk

II

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości.

-luźny -4 godz.

-błoto pośniegowe -6godz.

-zajeżdżony - występuje

(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź -3godz.

-szron -3godz.

-sadź -3godz.

-śliskość pośniegowa -4godz.

-lodowica -4 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących  o możliwości ruchu.

- śnieg luźny – może zalegać  do 8 godz.

- śnieg zajeżdżony – może występować

- języki śnieżne – mogą występować

- zaspy – mogą występować  do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź - 8 godz.

- śliskość pośniegowa -10godz.

- lodowica -8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypane na odcinkach decydujących  o możliwości ruchu.

- śnieg luźny – może zalegać  do 16 godz.

- śnieg zajeżdżony – może występować

- języki śnieżne – mogą występować

- zaspy – mogą występować do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź pośniegowa - 8godz.

Informacja, która z dróg gminnych objęta jest określonym standardem zawarta jest w załączonym wykazie dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem oraz poglądowo przedstawiona w załączniku graficznym.

Wszelkie uwagi i interwencje dotyczące utrzymania dróg gminnych można kierować pod adresem:

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk w godz. od 6:00 do 14:00 pod numerami:

tel. 33 817 86 46,

tel. kom. 604 826 556.

- Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

- poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:15 do 15:15

- wtorek w godz. od 7:15 do 16:15,

- piątek w godz. od. 7:15 do 14:15

pod numerem:

tel. 33 829 50 20.

Informujemy jednocześnie, że wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w skład, których wchodzą: (ul. Górska, Graniczna, Olimpijska, Uzdrowiskowa) oraz drogi wojewódzkiej (ul. Beskidzka, Myśliwska, Salmopolska, Wiślańska) można uzyskać w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Regera 81, 43-300 Bielsko-Biała w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku – piątku pod następującymi numerami telefonów:

tel. 33 818 40 33, 33 818 30 66, tel/fax 33 818 34 74

tel. kom. 500 159 100 – dyżurny akcji zima.

W godzinach od 15:00 do 22:00 w każdy dzień pod numerem telefonu 500 159 100 – dyżurny akcji zima

W godzinach od 22:00 do 7:00 w każdy dzień wszystkie informacje o stanie dróg, oraz wszelkie interwencje dotyczące przejezdności prosimy kierować:

- W firmie RADEX z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko-Biała pod numerami:

tel. kom. 604 629 786.

Szanowni mieszkańcy Szczyrku

Pragnę przypomnieć, że na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Urząd Miejski w Szczyrku w miarę możliwości finansowych realizuje zadanie z zakresu zimowego utrzymania dróg i chodników jednak bez Państwa pomocy nie będzie możliwie osiągnięcie satysfakcjonujących nas wszystkich i przyjeżdżających do Szczyrku turystów efektów.

Za co z góry serdecznie dziękuję

Burmistrz Miasta Szczyrk

Wojciech Bydliński

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki