Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 04 czerwiec 2013 08:19

Obrona Cywilna

Napisane przez 

Zgodnie z art. 137  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.2012.461)

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Formacje obrony cywilnej tworzą burmistrzowie  - w drodze zarządzenia, uwzględniając      w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu:

a)  służby w obronie cywilnej;

b)  edukacji dla bezpieczeństwa;

c)  szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności.

Szczegółowy katalog zadań obrony cywilnej zawiera Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), który Rzeczpospolita Polska przyjęła 19 września 1991 r.

W rozumieniu Protokołu określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych wymienionych niżej zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych,    i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Są to następujące zadania:

a)służba ostrzegawcza;

b)ewakuacja;

c)przygotowanie i organizowanie schronów;

d)obsługa środków zaciemnienia;

e)ratownictwo;

f)służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną;

g)walka z pożarami;

h) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;

i) odkażanie i inne podobne działania ochronne;

j)dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia;

k) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami;

l)doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej;

m)doraźne grzebanie zmarłych;

n) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania;

o) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.


POWSZECHNA SAMOOBRONA LUDNOŚCI

Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.

Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do zaopatrzenia się w sprzęt ochrony indywidualnej oraz w inne artykuły i przedmioty niezbędne w razie zagrożenia.

W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do:

a)przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistegoi indywidualnego;

b)zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem;

c)utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony;

d)utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych;

e)wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

Czytany 4714 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 kwiecień 2014 12:45
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki